Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost je jedan od najtežih oblika problema sa kojima je suočeno savremeno društvo. Globalizacija je donela nove rizike i bezbednosne probleme u velikim i malim, bogatim i siromašnim društvima, zemljama u tranziciji.

Novembra 2005. godine u Republici Srbiji stupio je na snagu Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. Glasnik RS) i postao važan deo radnog  zakonodavstva koji je usmeren na prevenciju i otklanjanje loših strana procesa na radu (povrede, invalidnost, smrtni slučajevi).

Preventivne mere obuhvataju primenu stručnih znanja (kroz obuke i edukacije) i sredstva kojima se ta znanja primenjuju u cilju zaštite bezbednosti i zdravlja svih lica u procesu rada. 

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting NEW CITY COMPANY d.o.o. je rešenjem br. 164-02-00001/2013-01 od 11.04. 2013. godine od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike dobila licencu za pružanje usluge trećim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Naša Agencija svojim partnerima nudi sledeće usluge:

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije
 • Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova
 • Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena
 • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, merenja i atestiranja

Odgovornosti

Poslodavac se ne oslobađa odgovrnosti prenošenjem svojih ovlašćenja na drugo lice.

Lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ima niz obaveza koje obuhvataju pripremu podataka za akt o proceni rizika, pripremu preventivnih mera, upoznavanje zaposlenih sa rizicima, obavljanje tehničke kontrole, praćenja stanja zdravlja zaposlenih i saradnja sa službom medicine rada.

Sama primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu je složen koncept koji je sa svojom primenom u Srpskom zakonodavstvu zauzeo značajno mesto u edukciji zaposlenih, a prventsveno zbog složenosti, širokoj primenjenosti  i odgovornosti koje nosi, ali i velikih novčanih kazni za poslodavca, i sa tim u vezi naš Centar koji u sastavu kompanije ima i Agenciju za bezbednost i zdravlje na radu „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. organizuje edukacije koje su usmerene na:

Obuku za polaganje ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Priprema obuke za polaganje stručnog ispita iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva rada i socijalne politike. Kurs je namenjen prvenstveno licima koja će profesionalno obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Program kursa u ukupnom fondu od 32 nastavnih časova, u 4 dana (4 x 8 sati) koji u potpunosti pokriva sadržaj “Programa o polaganju stručnog ispita o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.”

Održavanje Obuke je predviđeno da se vrši 2 vikenda u trajanju od 10,00 do 18, 00 časova, sa završnom radionicom koja bi se odnosila na simuliranje polaganja testa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Predavači su istaknuti stručnjaci iz navedene oblasti:

 • Povrede na radu
 • Profesionalna oboljenja
 • Zaštita životne sredine

Prva pomoć

U skladu sa obavezama firmi iz oblasti prve pomoći i odgovarajućeg minimalnog procenta broja zaposlenih koji moraju biti osposobljeni za organizovanje i pružanje prve pomoći, nudimo:

 • stručno osposobljavanje radnika za organizovanje i pružanje prve pomoći (uz odgovarajući Program osposobljavanja i odgovarajuće materijale koje dobija svaki polaznik)
 • Konsultantske usluge iz oblasti medicine rada u vezi izrade akta o proceni rizika
 • Mišljenja specijaliste medicine rada
 • Analiza bolovanja

Medicina rada

Pružamo Vam i konsultantske usluge iz oblasti medicine rada, prvenstveno u izradi akta o proceni rizika, ali i o svim drugim stručnim pitanjima koja se tiču medicine rada, kao što su preraspoređivanje na novo radno mesto u skladu sa ekpertizom, analiza bolovanja itd.

U našem timu imamo i specijalistu iz medicine rada, sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Posebno naglašavamo ovim putem da mi nismo zdravstvena ustanova, odnosno nemamo službu medicine rada, ali imamo zaposlenog lekara specijalistu medicine rada.

Kao i ostale usluge:

 • Konsalting iz oblasti medicine rada u izradi akta o proceni rizika
 • Mišljenja specijaliste medicine rada
 • Analiza bolovanja.

Povezane edukacije iz kategorije industrijski odnosi

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima