ECDL testiranja

U svetu postoje dva načina testiranja:

  1. Manuelno – pre početka ispita ovlašćeni ispitivač bira, po sistemu slučajnog izbora, test iz dobijene baze testova. Testovi se rade na računaru, u okviru postojećih fajlova se vrše zahtevane modifikacije. Rezultati o ostvarenim rezultatima se dostavljaju u roku od 4 dana.
  2. Automatsko (ATS) – koristi se namenski softver za proveru znanja. Nakon autorizacije ovlašćenog ECDL ispitivača kandidat dobija slučajno odabrani test za izabrani modul. Softver automatski registruje odgovore i sabira ostvarene poene, tako da odmah po završetku ispita kandidati dobijaju obaveštenje o ostvarenim rezultatima.

Kandidatima se može odobriti polaganje svih ispita u jednom danu
U zavisnosti od postojećeg nivoa znanja kandidati mogu: pohađati obuku u ovlašćenom test centru, samostalno se pripremati uz pomoć autorizovane literature, odnosno uz pomoć aplikacije za online obuku, ili samo pristupiti testiranju bez predhodne obuke.

ECDL onlajn obuka

Kreirana je na osnovu najnovijih iskustava za brzo i efikasno učenje i usvajanje novih znanja o informacionim tehnologijama. Uči se na praktičnim zadacima, sa odgovarajućim objašnjenjima referenciranim na ECDL nastavni program, uz praćenje simulacija tačnih rešenja. Proces obuke je zanimljiv i takmičarski, tako da u toku obuke, polaznik stalno testira svoje znanje i izlazi na ispit onda kada je potpuno spreman.

Osnovne prednosti onlajn načina edukacije i sertifikacije:

  • Korišćenjem onlajn obuke smanjuju se troškovi edukacije
  • Uči se sopstvenim tempom 24h, vizuelno na interaktivnim sadržajima u realnom okruženju
  • Obuka i testiranje se može obaviti iz bilo kog okruženja: škole, kancelarije, doma…
  • Ispitivači povećavaju produktivnost u radu, uz bolju iskorišćenost IT resursa
  • Ispitivač više nije dužan da pravi zapisnike, pregleda testove, sabira poene i vodi evidenciju ispita, sve se obavlja automatizovano i trajno arhivira
  • Isključuju se greške i subjektivnost Ijudskog faktora

Procedura za ovlašćenog ispitivača prilikom onlajn obuke:

Registracija polaznika na sistem samostalno ili uz pomoć ispitivača. Ispitivač šalje tabelu sa podacima polaznika korisničkom servisu. Korisnički servis odobrava obuku.
Uspešnom registracijom na sistem polaznik automatski dobija demo testove na kojima se može upoznati sa radom onlajn sistema. Ispitni testovi traju 45 minuta, na testu ima 36 pitanja, svako pitanje nosi po 1 poen od kojih za uspešno polaganje ispita treba tačno uraditi 75%, odnosno 27 pitanja.

Procedura za ovlašćenog ispitivača prilikom onlajn testiranja:

Ispitivač zakazuje ispit i obaveštava kandidate, kontroliše podatke kandidata i šalje ih korisničkom servisu koji odobrava zakazani termin i otvara sesiju testiranja. Pre početka zakazanog ispita ispitivač kontroliše indentitet kandidata na osnovu lične karte, loguje se na sistem za testiranje unosi
broj indeksa kandidata i ostaje kraj kandidata dok se testiranje ne završi. Kako sistem odmah po završenom testiranju obaveštava o uspehu kandidata, ispitivač će uneti u indeks samo uspešno polaganje u odgovarajuću rubliku za ECDL modul i overiti svojim potpisom i pečatom test centra.
Kada je kandidat položio sve predviđene ispite, popunjeni ECDL indeks dostavlja se ECDL kancelariji na osnovu čega će biti izdat odgovarajući ECDL sertifikat.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima