Kontinuirana medicinska edukacija

Kontinuirana medicinska edukacija je relativno nov termin koji se prvi put primenio u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, a preuzeto iz međunarodnih zakona i odredbi o neophodnom medicinskom programu edukacije nakon završenog fakulteta, više i srednje škole. Za razliku od sistema stručnog usavršavanja, koji se praktično završavao stručnom specijalizacijom i/ili užom specijalizacijom, kontinuirana medicinska edukacija (KME) je uvedena u mnogim zemljama sveta, a od 2008. i u Srbiji kao obaveza i potreba za sve zdravstvene radnike.

Definicija Kontinuirane medicinske edukacije (KME) glasi:

KME se sastoji od obrazovnih aktivnosti (učešće na stručnim i naučnim skupovima, učešče na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane medicinske edukacije) koje služe da se održi, razvije ili poveća znanje, veštine i profesionalna dostignuća i odnosi koje lekar i ostalo zdravstveno osoblje koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji. “KME predstavlja skup znanja i veština opšte priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih nauka, kliničke medicine i pružanja zdravstvene nege.”

Definicija prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (član 187.): Kontinuirana edukacija podrazumeva: učešće (npr. zdravstvenih radnika) na stručnim i naučnim skupovima i učešće na seminarima, kursevima i drugim programima kontinuirane edukacije.

Kontinuirana medicinska edukacija (KME) je pravo i obaveza svakog zdravstvenog radnika da se neprekidno stručno usavršava i jedan od uslova za obnovu licence.

Potreba za KME je nastala kao posledica stalnih novina u medicini kao nauci, kao i uvođenja novih tehnologija u terapiji, dijagnostici i zdravstvenoj nezi. Ona je neophodna (obavezna) za sve zdravstvene radnike, jer obezbeđuje praćenje i reformu obrazovnog i zdravstvenog sistema prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Kroz sistem KME obezbeđuje se da najnovija znanja i najsavremenije tehnike lečenja budu prenesene kroz dopunski i stalni oblik internog (usavršavanja unutar matične ustanove) ili eksternog (usavršavanja u drugim ustanovama ili na stručnim skupovima itd.) lekarima i medicinskim tehničarima, i ima za cilj da podigne nivo stručnog znanja i unapredi kvalitet zdravstvenog zbrinjavanja u svim oblicima zdravstvene zaštite i svakodnevnoj praksi.

Najrasprostranjeniji način prenošenja znanja je preko različitih seminara, stručnih skupova i kurseva, čiji polaznici, u zavisnosti od nivoa i obima prezentiranih znanja kao i postojanja provere stečenih znanja, dobijaju određeni broj poena (bodova) koji se evidentiraju i sabiraju sa prethodno stečenim. Svaki zdravstveni radnik ima obavezu da u određenom vremenskom periodu sakupi odgovarajući broj poena (bodova) kako bi mogao da obnovi licencu i nastavi sa obavljanjem svoje prakse.

Licenciranje, odnosno izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad je u Zakonu o komorama zdravstvenih radnika u mnogim zemaljama definisao KME (između ostalog) i kao jednu od obaveza svih zdravstvenih radnika za obnavljanje licence.

Internacionalni tehnološki i edukativni centar za kontinuirano unapređivanje “Iteccion” u saradnji sa udruženjima, komorama zdravstvenog profila organizuje kontinuirane medicinke edukacije koje su akreditovane i koje nose određene KME poene, odnosno bodove.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima