Mobing i mere zaštite kod poslodavca

Cilj Projekta je:

Sprovođenje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, odnosno obezbeđivanje zdrave i bezbedne radne sredine, uz dužnost poslodavca na osnovu zakona da organizuje rad na način kojim se sprečava pojava zlostavljanja na radu i u vezi sa radom i da se zaposlenima obezbede uslovi rada u kojima neće biti izloženi zlostavljanju na radu i u vezi sa radom od strane poslodavca, odnosno zaposlenih kod poslodavca.

Cilj je da se kroz adekvatne obuke, edukacije, jačanje unutrašnjeg sistema kod poslodavca prevaziđu problemi nastali kao posledica zlostavljanja na radu, ali i osnaži značaj zdrave radne sredine za svakog pojedinca. Edukacija svih zaposlenih iz navedene oblasti omogućila bi da se sprovede jedna nova strategija u odnosu sa zaposlenima, koja pre svega podrazumeva autentičnu brigu za zaposlene i borbu za zdravo radno okruženje, u kome se vraća svest o davno zaboravljenom pravu na dostojanstven rad!

Sadržaj projekta:

Edukacija bi se sprovodila kroz organizovanje seminara u kombinaciji posebni, tzv. “in house”- seminari i seminari u objektu Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje „Iteccion“ u Pančevu u fazama, a projekat je predviđen da traje od mesec dana do godinu dana u zavisnosti od broja zaposlenih kod poslodavca. Edukaciju će vršiti stručnjaci iz oblasti Sprečavanja zlostavljanja na radu, sa višegodišnjim iskustvom u postupcima koji se vode pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i kao posrednici kod poslodavca u mirnom rešavanju radnih sporova, a koji su imenovani od strane vlade kao miritelji i arbitri.

Šta se dobija projektom:

Projekat pruža mogućnost da u skladu sa dužnostima poslodavca na osnovu Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, a u vezi edukacija i osposobljavanja radnika, obuči zaposlene da prepoznaju ponašanja, i obezbedi uslove za zdravu radnu sredinu, ali i omogući sprovođenje postupka posredovanja kod poslodavca uz savetovanje o načinima za prevazilaženje problema koji mogu nastati u postupku posredovanja, kao i o metodama prepoznavanja eventualne zloupotrebe prava na zaštitu od strane zaposlenih, a na kraju kroz samu simulaciju arbitražnog postupka, svakom zaposlenom približiti primenu zakona. Sama primena projekta je višestruko korisna za kompletnu organizaciju rada kod poslodavca, jer doprinosi ostvarivanju jednog višeg nivoa kvaliteta u borbi za zdravije i produktivnije radno okruženje.

Ciljna grupa

Sprovođenje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu namenjeno je svakom zaposlenom, bez obzira na njegov pol, versku, nacionalnu, političku pripadnost ili profesionalne kvalifikacije.

NAŠI DRUŠTVENI PROFILI

POSETITE NAŠE INTERNET SAJTOVE

Ukoliko želite da postanete deo Iteccion tima